(48) 574 110 606

REGULAMIN PROMOCJI „Projekt wnętrza w cenie mieszkania” w ramach sprzedaży mieszkań na terenie inwestycji Tetmajera110 w Krakowie

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem akcji promocyjnej „Projekt wnętrza w cenie mieszkania” (Promocja) jest firma RR Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i SAWBUD Kraków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Spółka jawna z siedzibą przy ul. Mogilskiej 123 lok. 69A, 31-571 w Krakowie, KRS: 0000783034, NIP: 6751702378, REGON: 383154114, zwana dalej jako „Organizator”.
  2. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które podpiszą Umowę Deweloperską lub rezerwacyjną na zakup lokalu mieszkalnego na terenie Inwestycji Tetmajera110 w Krakowie w okresie objętym promocją, zwane dalej jako „Uczestnik”.
  3. Przedmiotem Promocji jest Projekt koncepcyjny aranżacji wnętrz poszczególnych pomieszczeń mieszkań dla inwestycji Tetmajera 110.
  4. Promocja trwać będzie w dniach od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., dalej jako „Okres trwania Promocji”.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia okresu obowiązywania Promocji. O skróceniu lub wydłużeniu okresu obowiązywania Promocji Organizator będzie informował niezwłocznie za pośrednictwem strony internetowej www.tetmajera110.pl .
  6. Udział w promocji jest dobrowolny. Przystępując do Promocji Uczestnik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. ZASADY PROMOCJI
  1. Przedmiotem Promocji jest możliwość uzyskania przez Uczestników Projektu składającego się z następujących elementów:
   • koncepcji układu funkcjonalnego wnętrza (w formie rzutów poziomych z wymiarowaniem w skali) z proponowanym rozmieszczeniem mebli i innych głównych elementów wyposażenia;
   • wykonanie przestrzennych widoków 3D wnętrza, obrazujących ogólne zasady rozwiązań estetycznych, materiałowych, kolorystycznych i oświetleniowych;
   • wykonanie kompletu wizualizacji w jakości fotorealistycznej, 2-3 szt dla pomieszczenia;
   • ogólne zestawienie niezbędnych materiałów wykończeniowych wraz z listą mebli i sklepów w których można je zamówić (bez podania ilości dla mat. Wykończeniowych)
  2. Szczegółowe zasady realizacji projektu określone zostaną na podstawie indywidualnej umowy zawartej między Uczestnikiem z Architektem.
  3. Całkowity koszt projektu według zakresu określonego w pkt 2.1 niniejszego Regulaminu, którego wartość wynosi 9.450,00 złotych, ponosi Organizator.
 3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail na adres: biuro@tetmajera110.pl .
  2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizator Promocji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
  4. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany w reklamacji.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na stronie internetowej Organizatora.
  2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest RR DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i SAWBUD Kraków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Spółka jawna z siedzibą w Krakowie.
  3. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.), Uczestnik Promocji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach lub usługach Administratora i podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji .
  5. Każdy z Uczestników jest uprawniony do wglądu w swoje dane osobowe, jak także jest uprawniony do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
  6. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Promocji w czasie jej trwania z ważnych przyczyn.
  7. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zgodę na ich stosowanie.